Газоизмервателна станция –  гр. Русе

Монтаж на тръбна разводка за нова газоизмервателна станция в гр. Русе