Пречиствателна станция за отпадни води“ ПСОВ – гр. Варна 

Фирма „Екип 5“ ООД, изпълни разрушаване на стоманобетонни  резервоари и демонтаж на металоконструкции.

Последващ монтаж на технологично оборудване, резервоари, тръбопроводи, електро и КИП монтаж на територията на ПСОВ – гр. Варна